O SPOLEČNOSTI

Detail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografie

MODŘANY Power, a. s.

Společnost MODŘANY Power, a.s. je v současnosti nejvýznamnějším českým výrobcem a dodavatelem potrubních systémů pro energetiku. Za více než sto let své existence disponuje společnost bohatými zkušenostmi mnoha generací dělníků a techniků, kteří se podíleli na vývoji, projektování, výrobě a montáži potrubních systémů a armatur do elektráren ve více než 40 zemích celého světa.

Naší specializací jsou především dodávky potrubních systémů, potrubních dílů a armatur pro vysoké teploty a tlaky a pro primární okruhy jaderných elektráren. Kromě energetiky dodáváme potrubí a potrubní díly i pro plynárenství, petrochemii, či stavebnictví. Většinu činností zajišťujeme sami nebo prostřednictvím našich dceřiných společností. Disponujeme rozvětvenou sítí poboček a stálých i dočasných montážních pracovišť nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v dalších zemích Evropy.

V oblasti energetiky jsou kladeny přísné nároky na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Proto této oblasti věnujeme zvýšenou pozornost. Máme zaveden certifikovaný integrovaný systém řízení a disponujeme příslušnými oprávněními, potřebnými pro dodávky do energetiky v souladu s normami ČSN, EN, ASME, GOST, KTA.

Fakta

Počet zaměstnanců:
167
Výrobní kapacita:
300 t / měsíc ; 120 000 hod/rok

Maximální rozměr výrobku:
Ø 2,5 m x 15 m

Maximální hmotnost výrobku:
12,5 t

Výrobní plocha:
12.100 m2

Skladovací plocha:
6.700 m2

Aktuální projekty

Výzva k předložení akcií za účelm výměny.

16.3.2020

Představenstvo společnosti MODŘANY Power, a.s., IČ: 49240005, se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 14314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1945 (dále jen „Společnost“)

tímto vyzývá akcionáře Společnosti,

aby se dostavili nejpozději do 01.05.2020 do sídla Společnosti na adresu Praha 4, Modřany,
Komořanská 326/63, PSČ 14314, v pracovní dny vždy od 9:00 do 15:00, a předložili své listinné akcie

Společnosti za účelem jejich výměny za nové akcie v souladu s projektem fúze Společnosti
se společností CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. ze dne 1.10.2019, který je založen ve sbírce listin Společnosti
pod číslem B 1945/SL124/MSPH (dále jen „Projekt fúze“).

Valná hromada Společnosti konaná dne 27.11.2019 přijala usnesení, kterým rozhodla o schválení fúze sloučením Společnosti (v postavení společnosti nástupnické) se společností CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 11/1472, IČ: 27410188 (v postavení společnosti zanikající) ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Fúze“) v rámci které došlo zároveň ke snížení
základního kapitálu a štěpení akcií Společnosti jak je popsáno níže.

U dosavadních akcií Společnosti došlo ke snížení jmenovitých hodnot akcií následovně:

(i) jmenovitá hodnota jedné akcie Společnosti se snižuje z částky 1.000.000,- Kč nově na
částku 10.000,- Kč, a

(ii) jmenovitá hodnota jedné akcie Společnosti se snižuje z částky 100.000,- Kč nově na částku
1.000,- Kč.

Zároveň se akcie Společnosti po snížení jejich jmenovité hodnoty (viz výše) štěpí následovně:

(i) 201 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá se štěpí, a to na 2.010.000
ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, a

(ii) 2.581 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá se štěpí, a to na 2.581.000
ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá.

V návaznosti na výše uvedené platí, že:

(i) za jednu (1) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč získá akcionář
Společnosti 10.000 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá,

(ii) za jednu (1) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč získá akcionář

Společnosti 1.000 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá.

Upozornění pro akcionáře

Dostane-li se akcionář do prodlení s předložením dosavadních akcií k jejich výměně, vyzve
představenstvo Společnosti takového akcionáře způsobem stanovým zákonem a stanovami
Společnosti pro svolání valné hromady, aby tak učinil v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu určí
s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné.

Vlastník akcií – fyzická osoba – se při převzetí prokáže platným průkazem totožnosti.

Zástupce vlastníka akcií – právnické osoby – se při převzetí prokáže výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a platným průkazem totožnosti.

Fyzická osoba zastupující vlastníka akcií se prokáže platným průkazem totožnosti a dále předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje.

Představenstvo společnosti MODŘANY Power, a.s.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.