O SPOLEČNOSTI

Detail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografie

MODŘANY Power, a. s.

Společnost MODŘANY Power, a.s. je v současnosti nejvýznamnějším českým výrobcem a dodavatelem potrubních systémů pro energetiku. Za více než sto let své existence disponuje společnost bohatými zkušenostmi mnoha generací dělníků a techniků, kteří se podíleli na vývoji, projektování, výrobě a montáži potrubních systémů a armatur do elektráren ve více než 40 zemích celého světa.

Naší specializací jsou především dodávky potrubních systémů, potrubních dílů a armatur pro vysoké teploty a tlaky a pro primární okruhy jaderných elektráren. Kromě energetiky dodáváme potrubí a potrubní díly i pro plynárenství, petrochemii, či stavebnictví. Většinu činností zajišťujeme sami nebo prostřednictvím našich dceřiných společností. Disponujeme rozvětvenou sítí poboček a stálých i dočasných montážních pracovišť nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v dalších zemích Evropy.

V oblasti energetiky jsou kladeny přísné nároky na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Proto této oblasti věnujeme zvýšenou pozornost. Máme zaveden certifikovaný integrovaný systém řízení a disponujeme příslušnými oprávněními, potřebnými pro dodávky do energetiky v souladu s normami ČSN, EN, ASME, GOST, KTA.

Fakta

Počet zaměstnanců:
167
Výrobní kapacita:
300 t / měsíc ; 120 000 hod/rok

Maximální rozměr výrobku:
Ø 2,5 m x 15 m

Maximální hmotnost výrobku:
12,5 t

Výrobní plocha:
12.100 m2

Skladovací plocha:
6.700 m2

Aktuální projekty

Rozšíření pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti MODŘANY Power, a.s., konanou dne 2.7.2018

26.6.2018

Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357; požádala o zařazení nové záležitosti na pořad valné hromady, a to:

Informace o stavu společnosti

a to za bod 3. stávajícího programu jednání valné hromady.

V rámci navrženého bodu Informace o stavu společnosti by měly být na valné hromadě poskytnuty informace zejména (nikoliv však výlučně) v následujícím rozsahu:
1. účetní závěrka (účetní výkazy) společnosti k aktuálnímu datu, tj. k 31. 5. 2018;
2. obratová předvaha společnosti k 31. 12. 2017 a k aktuálnímu datu, tj. k 31. 5. 2018;
3. finanční plán včetně plánu výsledovky a rozvahy společnosti na následujících 3 až 5 let;
4. komentář a doplňující potřebné informace k jednotlivým položkám plánované výsledovky a rozvahy, zejména plánu tržeb a nákladů;
5. zásobník zakázek - rozpis či informace o aktuálně sjednaných zakázkách včetně výše zasmluvněných tržeb a časového rozložení fakturace, přehled zakázek v jednání včetně informace o pravděpodobnosti úspěšného sjednání;
6. popis aktuální podnikatelské činnosti společnosti včetně popisu způsobu získávání nových zakázek (v současné době);
7. plán investic do dlouhodobého majetku na následujících 3 až 5 let;
8. jakým způsobem (z jakých zdrojů) bude uhrazen závazek vůči společnosti W13 a.s. splatný k 30. 6. 2018;
9. seznam pohledávek z obchodních vztahů s identifikací dlužníka, výše pohledávky, opravné položky, data splatnosti sestavený ke shodnému datu, jako aktuální účetní výkazy, tj. k 31. 5.2018;
10. seznam majetku vykazovaného jako stavby obsahující popis majetku, pořizovací cenu, datum pořízení, oprávky, opravné položky sestavený ke shodnému datu, jako aktuální účetní výkazy, tj. k 31. 5. 2018;
11. seznam majetku vykazovaného jako hmotné movité věci a jejich soubory obsahující popis majetku, pořizovací cenu, datum pořízení, oprávky, opravné položky sestavený ke shodnému datu, jako aktuální účetní výkazy, tj. k 31. 5. 2018;
12. popis charakteru Závazků - podstatný vliv - informace o věřiteli, výši závazku, splatnosti;
13. účetní závěrka společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. za rok 2017;
14. účetní závěrka (účetní výkazy) společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. k aktuálnímu datu, tj. k 31.5.2018;
15. seznam pohledávek z obchodních vztahů s identifikací dlužníka, výše pohledávky, opravné položky, data splatnosti sestavený ke shodnému datu, tj. k 31. 5. 2018;
16. identifikace nemovitostí ve vlastnictví společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. a informace k jejich aktuálnímu využití včetně seznamu nájemců a výše ročního nájemného;
17. informace o stavu zajištění nemovitostí společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. ve prospěch společnosti W13 a.s. (příp. původní Privatbanka);
18. seznam majetku vykazovaného jako hmotné movité věci a jejich soubory obsahující popis majetku, pořizovací cenu, datum pořízení, oprávky, opravné položky sestavený ke shodnému datu, jako aktuální účetní výkazy (dále jako „Dostatečné informace").
Zařazení uvedeného boduje odůvodněno zejména objektivní nezbytností poskytnout akcionářům společnosti dostatečné a relevantní (úplné a správné) informace o aktuálním stavu společnosti po skončení reorganizace a dále dostatečné a relevantní informace o další předpokládané či zvažované podnikatelské činnosti společnosti v příštích obdobích.
"


V Praze dne 26.6.2018


za MODŘANY Power, a.s.
Ing. Ladislav Krajňák, předseda představenstva
RNDr. Juraj Vronka, člen představenstva

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.